RODO

Szanowni Klienci,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Morawiec Transport Sp. z o.o. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Morawiec Transport Sp. z o.o.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Morawiec Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku, posiadająca adres: ul. 3 Maja 52A, 48-250, Głogówek, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000671471, NIP: 7551933406, (dalej: „Administrator”).

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

 • w zakresie danych klientów:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w zakresie danych użytkowników serwisu:
  • zbieramy informacje o aplikacjach,
  • przeglądarkach i urządzeniach, przy użyciu których korzystasz z naszej witryny,
  • gromadzone przez nas informacje obejmują unikalne identyfikatory,
  • typ i ustawienia przeglądarki,
  • typ i ustawienia urządzenia,
  • system operacyjny,
  • adresie IP
  • adres URL strony odsyłającej

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Morawiec Transport Sp. z o.o. w celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług transportowych, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Morawiec Transport Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Morawiec Transport Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych Morawiec Transport Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Morawiec Transport Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Morawiec Transport Sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klientom i użytkownikom serwisu przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo poprawiania swoich danych;
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe klientów i użytkowników serwisu mogą zostać powierzone innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zgodnie z art. 28 RODO.

Morawiec Transport Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu. Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez Morawiec Transport Sp. z o.o. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te Morawiec Transport Sp. z o.o. będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres jednego roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Morawiec Transport Sp. z o.o. może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Morawiec Transport Sp. z o.o. jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności Morawiec Transport Sp. z o.o. będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne. W celu ułatwienia komunikacji ws. danych osobowych, Morawiec Transport Sp. z o.o. stworzył mailowy kanał do kontaktu pod adresem e-mail: odo(znak małpy)transportmorawiec.pl.